ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 4

หลักสูตร ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ตามแนวทางหลักสูตร พสวท.)

โรงเรียนสตรีวิทยา ปีการศึกษา 2556

_____________________________________________________________________

 
กรอกเลขประจำตัวประชาชน
ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย - (ขีด)
ตัวอย่าง 1251000153930

*หากกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิดระบบจะไม่แสดงผล

 

 

 

ผลการสอบคัดเลือก

เลขประจำตัวสอบ
ชื่อ-สกุล
คณิตศาสตร์ (50 คะแนน)
วิทยาศาสตร์ (50 คะแนน)
รวมคะแนน (100 คะแนน)
อันดับที่ได้
ผลการสอบ