โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม


กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียนที่บัญชีออมทรัพย์  ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี
“สมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษา”  เลขที่บัญชี ๐๑๐ – ๐ – ๖๐๕๗๔ – ๕