[17 ก.ย. 56] ครูหมวดคณิตฯ ได้รับรางวัลงานวิจัยดีระดับภาค

นางสาววาสนา  ภูมี ได้รับการคัดสรรให้เป็นผู้มีผลงานวิจัยดี "ระดับภูมิภาค"

และนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภาประจำปี 2556


 

 

 

 

กิจกรรมโรงเรียน