[17 ก.ค. 61] ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าแข่งขันทักษะ การทดลองชีววิทยาการแพทย์