[30 ก.ค. 61] ขอเชิญชวนนักเรียนสตรีวิทยาส่งผลงานเข้าประกวด