ขับเสภาอาศิรวาท สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 

กิจกรรมโรงเรียน