[20 ก.ย. 57] นักเรียนสตรีวิทยา ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2557

 

เวลา 10.37 น.วันนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น ทรงเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557 ซึ่งสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น ได้แก่ การเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน, การแสดงของเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และศิลปินที่ได้รับการคัดเลือก, มหกรรมแสดงผลงานผู้ประกอบการรุ่นเยาว์อาเซียน เพื่อแลกประสบการณ์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ในอาเซียน  และสร้างเครือข่ายด้านธุรกิจในระดับภูมิภาคอาเซียนในอนาคต โอกาสนี้ มีพระดำรัสเปิดงาน และประทานโล่เกียรติยศพระราชทานแก่บุคคล และผู้แทนองค์กรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน  แล้วประทานเกียรติบัตรพระราชทานแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้แทนกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

คณะรัฐมนตรี กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติตั้งแต่ทรงพระเยาว์และทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทย และประเทศชาติ รวมทั้งให้เยาวชนกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเยาวชน

สำหรับนักเรียนสตรีวิทยาที่ได้คัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2557 สาขาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ได้แก่ กลุ่มนักเรียนที่ประดิษฐ์เครื่องปอกเปลือกไข่ต้ม


1. นางสาววิภาวี              วาณิชยชาติ      ม.5.1
2. นางสาวปัจฉิมา            ชัยชนะดารา     ม.5.1
3. นางสาวญาณิศา           เพ็ญโรจน์        ม.5.8
4.
นางสาวปวีณา             นัทธีศรี           ม.5.2
5.
นางสาวณัฐวิภา            พงศ์สุธางค์            ม.5.6
6.
นางสาวอริสรา             ชาญพิชัย        ม.5.14


 

 

 

 

กิจกรรมโรงเรียน