[15 ส.ค. 58] ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคว้า 1 ทอง 2 เงิน ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ต้น อพวช. ศูนย์ภาคกลาง


 

 

          วันพฤหัสบดีที่ 13 และศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์การพิพิธภัณธ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2558 ซึ่งโรงเรียนสตรีวิทยาได้ส่งโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประกวด มีผลการประกวดดังนี้

 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

1. รางวัลเหรียญทอง สาขากายภาพ
จากโครงงานเรื่อง การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับไอออนของตะกั่วจากธูปฤาษี หญ้าขน และผักตบชวา
จัดทำโดยเด็กหญิงพัชริญา ชวลิตจินดา ม.3.3 และ เด็กหญิงสุธิณี เลิศธนาภรณ์ ม.3.3

ที่ปรึกษา นางสาวรัตนวดี โมรากุล

2. รางวัลเหรียญเงิน สาขาชีวภาพ
จากโครงงานเรื่อง การเปรียบเทียบสารสกัดหยาบจากผักพื้นบ้านไทย 4 วงศ์ในการยับยั้งเอนไซม์คอลลาจีเนส
จัดทำโดย เด็กหญิงขวัญปีใหม่ อินทศร ม.3.3 และ เด็กหญิงชนิสรา ผาวิรุฬห์สิริ ม.3.3
ที่ปรึกษา นางสาวเยาวรี หน่อนาคำ

3. รางวัลเหรียญเงิน สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
จากโครงงานเรื่อง เครื่องแยกฝาอลูมิเนียมจากกระป๋อง
จัดทำโดย เด็กหญิงฉัตรพร ตันตินิกร ม.3.8, เด็กหญิงณัฐธิดา กิจประสิทธิศรี ม.3.8 และเด็กหญิงอภิสรา ลิ้มสิริรุ่งเรือง ม.3.8

ที่ปรึกษา นางสาวรัตนวดี โมรากุล

 

 

 

 

กิจกรรมโรงเรียน