[30 เม.ย. 60] รับสมัครนักเรียนเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ โรงเรียนสตรีวิทยา ปีการศึกษา 2560

 

 

 

 

 

 

โครงการโอลิมปิกวิชาการ


ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนที่มีศักยภาพ และสามารถเรียนรู้ตามแนวทางการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการในสาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา  ดาราศาสตร์ โลกและอวกาศ และคอมพิวเตอร์ โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการระหว่างวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และให้โอกาสนักเรียนทั่วไปเข้าร่วมโครงการฯ จึงกำหนดแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. หลักสูตร IJSO ระดับพื้นฐาน  ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยครูจากภายใน หรือภายนอก ในวันเสาร์เวลา 08.00 – 16.00 น. คัดเลือกนักเรียนจำนวน 150 คน ดังนี้
1.1  โควตาสำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1.3, 1.4 และ 1.5 จำนวน 102 คน โดยจะทำการทดสอบเพื่อคัดแยกกลุ่ม/ห้องเรียน
1.2  สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ห้องเรียนทั่วไป จำนวน 48 คน และคัดแยกกลุ่ม/ห้องเรียน เช่นเดียวกับข้อ 1.1
1.3  สอบคัดเลือก และคัดแยกกลุ่ม/ห้องเรียน ตามปฏิทินโอลิมปิกวิชาการสตรีวิทยา

 

 

 

 ตรวจสอบผลการสมัครที่นี่ (รอประมาณ 5 นาที)
[คลิก]

ถ้ากรอกข้อมูลผิดพลาด ให้กรอกใหม่ จะรับข้อมูลตามวันเวลาล่าสุด

 

 


2. หลักสูตร IJSO ระดับเตรียมสอบ และต่อเนื่อง  ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3
ให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยครูจากภายใน หรือภายนอก ในวันเสาร์เวลา 08.00 – 16.00 น. คัดเลือกนักเรียนจำนวน 90 คน ดังนี้
2.1  กลุ่มที่ 1 คัดเลือกนักเรียนจากระดับพื้นฐานในปีการศึกษาที่ผ่านมา
2.2  กลุ่มที่ 2 รับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน ม.2 และ ม.3 (กำลังรับสมัคร)
2.3  กลุ่มที่ 3 นักเรียนที่สอบผ่านรอบ 1 ijso ครั้งที่ 13 ที่ผ่านมา

 

 

 

 ตรวจสอบผลการสมัครที่นี่ (รอประมาณ 5 นาที)
[คลิก]

ถ้ากรอกข้อมูลผิดพลาด ให้กรอกใหม่ จะรับข้อมูลตามวันเวลาล่าสุด

 

3. หลักสูตร สอวน. และ คณิตศาสตร์ สพฐ. ให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยครูจากภายใน หรือภายนอก ในวันธรรมดา เวลา 16.00–18.00 น. และวันเสาร์เวลา 08.00–15.00 น. หรือวันเสาร์เวลา 08.00–14.00 น.
คัดเลือกนักเรียนจำนวน 50 คน ดังนี้
3.1  รับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน ดังนี้
- สอวน.ฟิสิกส์ รับสมัครนักเรียน ม.3-ม.4 รับจำนวน 30 คน
- สอวน.เคมี รับสมัครนักเรียน ม.3-ม.5 รับจำนวน 30 คน
- สอวน.ชีววิทยา กลุ่มพื้นฐาน รับสมัครนักเรียน ม.4-ม.5 รับจำนวน 30 คน
และกลุ่มต่อเนื่อง คัดเลือกนักเรียนที่เรียนในปีการศึกษา 2558
- สอวน.คอมพิวเตอร์ รับสมัครนักเรียน ม.2-ม.5 รับจำนวน 30 คน
- สอวน.ดาราศาสตร์ รับสมัครนักเรียน ม.1-ม.5 รับจำนวน 50 คน
- คณิตศาสตร์ สพฐ. แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มพื้นฐาน รับสมัครนักเรียน ม.1-ม.3 รับจำนวน 50 คน
กลุ่มต่อเนื่อง คัดเลือกจากนักเรียนที่สอบผ่านและได้รางวัลระดับเหรียญเงินขึ้นไป ในรอบระดับประเทศ
3.2  รับสมัครและสอบคัดเลือกตามปฏิทินโอลิมปิกวิชาการ

 

 

 

 ตรวจสอบผลการสมัครที่นี่ (รอประมาณ 5 นาที)
[คลิก]

ถ้ากรอกข้อมูลผิดพลาด ให้กรอกใหม่ จะรับข้อมูลตามวันเวลาล่าสุด

 

 

กด like เพจเฟสบุ๊ค เพื่อติดตามข่าวสาร

ของโครงการโอลิมปิกวิชาการสตรีวิทยาได้ที่นี่