นางจิมารัตน์ ปูญญปัญญา

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน