หลวงบรรสบวิชาฉาน รักษาการครูใหญ่ช่วง พ.ศ.2457-2460  

     หลวงบรรสบวิชาฉาน เป็นชาวกรุงเทพฯชื่อว่า จีน (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น เจน) นิยมวิภาต ดำรงตำแหน่งครูโหญ่โรงเรียนต่างๆในกรุงเทพฯหลายแห่ง ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนชาย เมื่อพ.ศ. 2457 ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการโรงเรียนสตรี และต้องรักษาการตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนสตรีถึง 3 แห่งในเวลาเดียวกัน คือ เบญจมราชาลัย สตรีวิทยา และศึกษานารี


หลวงบรรสบวิชาฉาน ภาพถ่ายเมื่อเป็นมหาดเล็กในรัชกาลที่ 5

 

ปิดสมุด