ครูผจงวาด (วาด) วายวานนท์ ครูใหญ่ช่วง พ.ศ.2475-2477

เสื้อนักเรียนปักอักษรย่อ ส.ว.

     ตามระเบียบการแต่งกายของนักเรียนรัฐบาล ตั้งแต่พ.ศ. 2476 นักเรียนจะต้องใช้เข็มเครื่องหมายที่มีอักษรย่อ ชื่อโรงเรียน ครูผจงวาด (วาด) วายวานนท์ ซึ่งเป็นครูใหญ่ในช่วงนั้นจึงขอใช้อักษรย่อ ส.ว.เป็นอักษรย่อ ชื่อโรงเรียน

สำเนาหนังสืออนุญาตใช้ และหนังสืออนุญาตให้ใช้อักษรย่อชื่อโรงเรียน

 

ปิดสมุด