จวบจนปีพุทธศักราช ๒๕๔๓ เป็นปีที่มีความสำคัญซึ่งถือเป็นมงคลของชาวสตรีวิทยาเพราะประการแรก สตรีวิทยา ก่อตั้งมาครบ ๑๐๐ปี ประการที่ ๒ เป็นวาระที่ครบ ๑๐๐ ปีแห่งวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี สมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย พระองค์ทรงเป็นศิษย์เก่า และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ รับโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม ตลอดจนมูลนิธิของโรงเรียนไว้ในพระราชูปถัมภ์ ดังนั้นในช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจนี้ สตรีวิทยาได้ดำเนินการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประดิษฐานอย่างสง่างาม ณ
บริเวณด้านหน้าอาคาร ๑ โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จทรงวางศิลาฤกษ์ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๓ และเสด็จ เปิดพระราชานุสาวรีย์ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๓ ยังความปลาบ ปลื้มแก่คณะครู นักเรียน โรงเรียนสตรีวิทยาเป็นล้นพ้น
 

ปิดสมุด