[2 มี.ค. 63] รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 1 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษ

 

รายชื่อผู้สมัครสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

- ห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) ม.1

- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.1

รายชื่อผู้สมัครสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

- ห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) ม.4

- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.4