[11 มี.ค. 63] ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (นักเรียน ม.3 เดิม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

1. ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ประเภทโควตา

2. ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ประเภทสอบ

3. ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ (Gifted for Mathematics) ประเภทโควตา

4. ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ (Gifted for Mathematics) ประเภทสอบ

5. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive English Program) ประเภทโควตา (ห้อง ม.3.1-3.5)

6. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive English Program) ประเภทโควตา (คะแนน CEFR B2 ขึ้นไป)

7. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive English Program) ประเภทสอบ(กลุ่มผลการเรียน 3.50-4.00)

8. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive English Program) ประเภทสอบ(กลุ่มผลการเรียน 3.00-3.49)