ผู้บริหารและฝ่ายบริหาร

 

 

 

นางสุภาณี  ธรรมาธิคม

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา


นางจิมารัตน์ ปุญญปัญญา

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 

นางกนกพร ลีลาเลิศประเสริฐ

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

 

นางสาววาริสา  ประภาสพงษ์

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารการเงินสินทรัพย์

นางเนาวรัตน์ ขจรเดชะ

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารบุคคล

 

 

นางสาวสุทธาทิพย์     เลิศจุลัศจรรย์

ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานนโยบายและแผน

ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิจัยและ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา