ผู้บริหารและฝ่ายบริหาร

 

 

 

ดร.วรรณดี  นาคสุขปาน

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา


นางจิมารัตน์ ปุญญปัญญา

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและบุคคล

นายอดุลย์  ย่าพรหม

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 

นางกนกพร ลีลาเลิศประเสริฐ

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

 

นางสาววาริสา  ประภาสพงษ์

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารการเงินสินทรัพย์

 

 

นางสาวสุทธาทิพย์     เลิศจุลัศจรรย์

ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานนโยบายและแผน

นางสาวรัตนวดี  โมรากุล

ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิจัยและ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา