[17 ก.พ.. 61] ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบชิงทุน ก.พ. 2561 ได้สำเร็จ

 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐประจําปี พ.ศ. 2561 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

1. นางสาวพิชามญชุ์ อนุกูลการกุศล ม.6.7

ตามความต้องการของ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ไปศึกษาในสาขา โลจิสติกส์/การจัดการโลจิสติกส์

ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป

2. นางสาวชาลิสา อุดมปัญญาวิทย์ ม.6.7

ตามความต้องการของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ไปศึกษาในสาขา Neural Engineering

ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป

3. นางสาวจิดาภา เฉลิมกิจ ม.6.7

ตามความต้องการของ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ไปศึกษาในสาขา วิศวกรรมไฟฟ้าเน้นระบบส่ง-จ่ายไฟฟ้า/ระบบไฟฟ้ากําลัง/การออกแบบระบบไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน/Automation System/ระบบควบคุม

ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป