[4 ก.ย. 54] เด็กสตรีวิทยาคว้ารางวัล 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ในการนำเสนอโครงงานนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

 

 

 

 

นางสาววิรินทรา วัชรานนท์ (แถวหน้าที่ 3 จากซ้าย)

และนางสาวธัญญาทิพ กังวานไกร (แถวหน้าที่ 4 จากซ้าย)

 

นางสาวกวินนา สัตยาธิษฐาน (แถวหน้าที่ 3 จากซ้าย)

และนางสาวกชกร กิตติพงษ์พัฒนา (แถวหน้าที่ 4 จากซ้าย)

 

 

นางสาวณัฏฐิยา เดชนที (แถวหน้าที่ 3 จากซ้าย)

นางสาวภัคจิรา อัศวรุ่งสกุล (แถวหน้าที่ 4 จากซ้าย)

และนางสาวปาลิดา เถียรเจริญวงศ์ (แถวหน้าที่ 5 จากซ้าย)


 

เมื่อ วันศุกร์ 2 และเสาร์ที่ 3 กันยายน 2554 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์ โรงเรียนสตรีวิทยา ได้ร่วมนำเสนอโครงงานของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคกลางตอนบน ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีจำนวน 29 โรงเรียนส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

 

ทางโรงเรียนสตรีวิทยา นำโดย อ.ชูเกียรติ ชัยชนะดารา อ.ปราโมทย์ น้ำยาง อ.มนต์ชัย สิทธิจันทร์ อ.ไพรัตน์ ฮงทอง และ อ.โกเมน ปาปะโถ ได้นำนักเรียน ม.6.7 ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ร่วมนำเสนอโครงงานในครั้งนี้ โดยส่งผลงานจำนวน 4 โครงงานร่วมประกวด และได้รางวัลดังนี้

 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง 3 โครงงาน ดังนี้

โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์

โครงงานเรื่อง :

การศึกษาลักษณะผิวหน้าของแผ่นแกลบที่มีผลต่อการดูดซับเสียง

The study of surface of the rice husk sheet on sound absorption 

โดย... ภัคจิรา อัศวรุ่งสกุล และปาลิดา เถียรเจริญวงศ์

 

 

 

โครงงานคณิตศาสตร์

การประยุกต์ทฤษฎีกราฟในการจัดตารางสอน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีวิทยา
AN APPLICATION OF GRAPH THEORY ON SCIENCE DEPARTMENT OF SATRIWITHAYA SCHOOLS TIMETABLING

โดย... ณัฏฐิยา เดชนที และกานติมา กุนทีกาญจน์

 

 

 

โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา

การศึกษาสายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของส้มโอ (Citrus grandis)
โดยใช้เทคนิค HAT-RAPD
(High Annealing Temperature Random Amplified Polymorphic DNA) Analysis
of phylogenetic relationships among the Pomelo (Citrus grandis) by HAT-RAPD technique
โดย... กวินนา สัตยาธิษฐาน และกชกร กิตติพงษ์พัฒนา

 

 

 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 1 โครงงาน คือ

โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี

การศึกษาอัตราส่วนของตัวทำละลายที่เหมาะสมในการชะล้างน้ำยาลบคำผิด
The study of suitable solvent ratio for erase correction fluid
โดย. .วิรินทรา วัชรานนท์ และธัญญาทิพ กังวานไกร