[13 ก.ย. 54] ตารางการวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ม.1-3

โรงเรียนสตรีวิทยา

ตารางการวัดผลปลายภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

วัน  เดือน ปี

ช่วงเวลา

เวลา

รายวิชา

ชั่วโมง

นาที

วันศุกร์ที่

12.30

-

13.30

น.

1

-

ว21101

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1

23  กันยายน

13.35

-

14.35

น.

1

-

ท21101

ภาษาไทย 1

พ.ศ. 2554

14.40

-

15.40

น.

1

-

ส20203

โลกศึกษา 1

วันอังคารที่

08.30

-

10.00

น.

1

30

ค21101

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1

27  กันยายน

10.05

-

11.05

น.

1

-

ส21102

ประวัติศาสตร์ไทย 1

พ.ศ. 2554

 

 

 

 

พักกลางวัน

 

 

 

12.30

-

14.00

น.

1

30

อ21101

ภาษาอังกฤษ 1

 

12.30

-

14.00

น.

1

30

อ21101

ภาษาอังกฤษ 1  (Gifted)

 

14.05

-

15.05

น.

1

-

ว20202

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 1

วันพฤหัสบดีที่

08.30

-

10.30

น.

2

-

ค20201

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1

29  กันยายน

08.30

-

10.30

น.

2

-

ค20207

คณิตศาสตร์เสริม 1  (Gifted)

พ.ศ. 2554

10.35

-

11.35

น.

1

-

ส21101

สังคมศึกษา 1 

 

10.35

-

11.35

น.

1

-

ส21101

สังคมศึกษา 1  (Gifted)

 

 

 

 

 

พักกลางวัน

 

 

 

12.30

-

13.30

น.

1

-

อ20201

English for Smart Kids 1

 

12.30

-

13.30

น.

1

-

อ20201

English for Smart Kids 1  (Gifted)

 

13.35

-

14.05

น.

-

30

ง21102

การงานอาชีพ  2 (คอมพิวเตอร์ 1)

หมายเหตุ         รายวิชาต่อไปนี้จัดสอบนอกตาราง

ค20215

สถิติและการวิจัยเบื้องต้น 1

ง20201

โปรแกรมสำเร็จรูป 1

ง21101

การงานอาชีพ 1 (งานบ้าน 1)

จ20251

ภาษาจีนประจำวัน 1

ท20202

การเขียนความเรียงขั้นสูง 1

พ21101

สุขศึกษา 1

พ21102

พลศึกษา 1

ว20208

ปฏิบัติการทางเคมี

ศ21101

ศิลปะ 1

 

 


 

 

 

 

โรงเรียนสตรีวิทยา

ตารางการวัดผลปลายภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

วัน  เดือน ปี

ช่วงเวลา

เวลา

รายวิชา

ชั่วโมง

นาที

วันศุกร์ที่

12.30

-

13.30

น.

1

-

ว22101

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3

23  กันยายน

13.35

-

14.35

น.

1

-

ท22101

ภาษาไทย 3

พ.ศ. 2554

14.40

-

15.25

น.

-

45

ส20201

ท้องถิ่นของเรา

วันอังคารที่

08.30

-

10.00

น.

1

30

ค22101

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3

27  กันยายน

10.05

-

11.05

น.

1

-

ส22102

ประวัติศาสตร์ไทย 3

พ.ศ. 2554

 

 

 

 

พักกลางวัน

 

 

 

12.30

-

14.00

น.

1

30

อ22101

ภาษาอังกฤษ 3

 

12.30

-

14.00

น.

1

30

อ22101

ภาษาอังกฤษ 3  (Gifted)

 

14.05

-

15.05

น.

1

-

ว20203

ฟิสิกส์เบื้องต้น

 

14.05

-

15.05

น.

1

-

ว20209

เคมีเบื้องต้น

วันพฤหัสบดีที่

08.30

-

10.00

น.

1

30

ค20203

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3

29  กันยายน

08.30

-

10.30

น.

2

-

ค20209

คณิตศาสตร์เสริม 3 (Gifted)

พ.ศ. 2554

10.35

-

11.35

น.

1

-

ส22101

สังคมศึกษา 3 

 

10.35

-

11.35

น.

1

-

ส22101

สังคมศึกษา 3  (Gifted)

 

 

 

 

 

พักกลางวัน

 

 

 

12.30

-

13.30

น.

1

-

อ20203

English for Smart Kids 3

 

12.30

-

13.30

น.

1

-

อ20203

English for Smart Kids 3  (Gifted)

 

13.35

-

14.05

น.

-

30

ง22102

การงานอาชีพ  4  (คอมพิวเตอร์ 2)

หมายเหตุ         รายวิชาต่อไปนี้จัดสอบนอกตาราง

ค20213

คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ 1 (Gifted)

ค20217

สถิติและการวิจัยเบื้องต้น 3

ง20203

โปรแกรมสำเร็จรูป 3

ง22101

การงานอาชีพ  3 (งานบ้าน 2)

จ20253

ภาษาจีนประจำวัน 3

พ22101

สุขศึกษา 3

พ22102

พลศึกษา 3

ว20204

ปฏิบัติการฟิสิกส์

ศ20204

โยธวาทิต 3

ศ22101

ศิลปะ 3

 


 

 

โรงเรียนสตรีวิทยา

ตารางการวัดผลปลายภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

วัน  เดือน ปี

ช่วงเวลา

เวลา

รายวิชา

ชั่วโมง

นาที

วันศุกร์ที่

12.30

-

13.30

น.

1

-

ว23101

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5

23  กันยายน

13.35

-

14.35

น.

1

-

ท23101

ภาษาไทย 3

พ.ศ. 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

วันอังคารที่

08.30

-

10.00

น.

1

30

ค23101

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5

27  กันยายน

10.05

-

11.05

น.

1

-

ส23102

ประวัติศาสตร์ไทย 5

พ.ศ. 2554

 

 

 

 

พักกลางวัน

 

 

 

12.30

-

14.00

น.

1

30

อ23101

ภาษาอังกฤษ 5

 

12.30

-

14.00

น.

1

30

อ23101

ภาษาอังกฤษ 5  (Gifted)

วันพฤหัสบดีที่

08.30

-

10.30

น.

2

-

ค20213

คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 1

29  กันยายน

08.30

-

10.30

น.

2

-

ค20211

คณิตศาสตร์เสริม 5  (Gifted)

พ.ศ. 2554

08.30

-

10.30

น.

2

-

ค20205

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5

 

10.35

-

11.35

น.

1

-

ส23101

สังคมศึกษา 3 

 

 

 

 

 

พักกลางวัน

 

 

 

12.30

-

13.30

น.

1

-

อ20209

Reading and Writing 1

 

12.30

-

13.30

น.

1

-

อ20209

Reading and Writing 1 (Gifted)

 

13.35

-

14.05

น.

-

30

ง23102

การงานอาชีพ  6  (คอมพิวเตอร์ 3)

หมายเหตุ         รายวิชาต่อไปนี้จัดสอบนอกตาราง

ง20205

โปรแกรมสำเร็จรูป 5

ง23101

การงานอาชีพ 5 (การงาน 3)

ง30224

ช่างร้อยคริสตัล

จ20253

ภาษาจีนประจำวัน 5

ฝ20231

ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน

พ23101

สุขศึกษา 5

พ23102

พลศึกษา 5

ย20241

ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1

ว20205

อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

ว20211

วิทยาศาสตร์เครื่องกล

ศ20205

โยธวาทิต 5

ศ23101

ศิลปะ 5

 

 

(นางพัชรา  ทิพยทัศน์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา

วันที่  31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554