[13 ก.ย. 54] ตารางการวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ม.4-6

 

โรงเรียนสตรีวิทยา

ตารางการวัดผลปลายภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

วัน เดือน ปี

ช่วงเวลา

เวลา

รายวิชา

ชั่วโมง

นาที

วันศุกร์ที่         

08.30

-

09.30 น.

1

-

อ30210

Reasons for Reading

23  กันยายน

08.30

-

09.30 น.

1

-

อ30210

Reasons for Reading ( Intensive )

พ.ศ.2554         

08.30

-

10.00 น.

1

30

ว30101

โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

 

10.05

-

10.35 น.

-

30

ง31102

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 8 ( คอมพิวเตอร์ )

 

10.05

-

10.50 น.

-

45

ท30205

ห้องสมุดและการศึกษาค้นคว้า

วันจันทร์ที่

08.30

-

10.30 น.

2

-

ค31101

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 7

26  กันยายน

08.30

-

10.30 น.

2

-

ค31102

คณิตศาสตร์เข้มข้น  1 ( Gifted )

พ.ศ.2554

10.35

-

11.35 น.

1

-

ส31101

สังคมศึกษา 7

 

 

 

 

พักกลางวัน

 

 

 

12.30

-

14.00 น.

1

30

อ31101

ภาษาอังกฤษ 7

 

12.30

-

14.00 น.

1

30

อ31101

ภาษาอังกฤษ 7 ( Intensive )

 

14.05

-

15.35 น.

1

30

ว30103

เคมีพื้นฐาน

วันพุธที่         

08.30

-

09.15 น.

-

45

ส31102

ประวัติศาสตร์ไทย 7

28 กันยายน 

09.20

-

10.20 น.

1

-

ท30201

การอ่านและพิจารณาวรรณกรรมร้อยแก้ว

พ.ศ 2553         

09.20

-

10.50 น.

1

30

ฝ30231

ภาษาฝรั่งเศส 1

 

09.20

-

10.50 น.

1

30

ย30241

ภาษาเยอรมัน 1

 

09.20

-

10.50 น.

1

30

จ30251

ภาษาจีน 1

 

09.20

-

10.50 น.

1

30

ญ30261

ภาษาญี่ปุ่น  1

 

09.20

-

10.50 น.

1

30

ว30102

ฟิสิกส์พื้นฐาน

 

10.25

-

11.10 น.

-

45

ส30202

การเมืองการปกครองของไทย

 

 

 

 

พักกลางวัน

 

 

 

12.30

-

14.00 น.

1

30

ท31101

ภาษาไทย 7

 

14.05

-

15.05 น.

1

-

ว30104

ชีววิทยาพื้นฐาน

 

14.05

-

15.05 น.

1

-

ว30105

ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต

 

14.05

-

15.05 น.

1

-

ว30106

สารและสมบัติของสาร

 

15.10

-

15.40 น.

-

30

พ31101

สุขศึกษาและพลศึกษา 1

วันศุกร์ที่          ë

08.30

-

10.00 น.

1

30

ค30219

คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 3

30  กันยายน

08.30

-

10.30 น.

2

-

ค30201

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7

พ.ศ.2554         

08.30

-

10.30 น.

2

-

ค30207

คณิตศาสตร์เสริมประสบการณ์  1 ( Gifted )

 

10.35

-

11.35 น.

1

-

อ30208

English Worldwide

 

10.35

-

11.35 น.

1

-

อ30208

English Worldwide ( Intensive )

 

11.40

-

12.10 น.

-

30

ศ31101

ทัศนศิลป์ 1

 

หมายเหตุ

ม.4 และ ม.6 ใช้ข้อสอบร่วมกัน

 

           รายวิชาต่อไปนี้จัดสอบนอกตาราง

1.

ท30206

ประวัติวรรณคดี

9.

ง30227

ของชำร่วยสร้างอาชีพ

2.

ค30223

สถิติเพื่อการวิจัย

10.

ง30241

การจัดสวน

3.

ค30213

คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์  1

11.

ง30202

การโปรแกรมและการประยุกต์

4.

ค30291

ทฤษฎีจำนวน

12.

ง30204

โปรแกรมภาษาซี

5.

ว30281

เทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

13.

ง31101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 7 ( งานประดิษฐ์ )

6.

ศ30201

การออกแบบ  2 มิติ

14.

ส30208

กฎหมาย 1

7.

ง30226

ช่างผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น

15.

อ30201

ภาษาอังกฤษทักษะฟัง - พูด

8.

ง30228

การสร้างสรรค์งานประดิษฐ์

16.

อ30201

ภาษาอังกฤษทักษะฟัง - พูด( Intensive )

 


 

 

 

 

 

โรงเรียนสตรีวิทยา

ตารางการวัดผลปลายภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5

 

วัน เดือน ปี

ช่วงเวลา

เวลา

รายวิชา

ชั่วโมง

นาที

วันศุกร์ที่          

08.30

-

09.30 น.

1

 

ส32102

ประวัติศาสตร์ไทย 9

23  กันยายน

09.35

-

10.35 น.

1

-

อ30213

Let's Read

พ.ศ.2554         

09.35

-

10.35 น.

1

-

อ30213

Let's Read ( Intensive )

 

09.35

-

11.05 น.

1

30

ว30242

ชีววิทยา 2

 

09.35

-

11.05 น.

1

30

ว30247

ชีววิทยาหลัก 2

 

10.40

-

11.40 น.

1

-

ท30202

การพูดต่อที่ประชุมชน

วันจันทร์ที่

08.30

-

10.30 น.

2

-

ค32101

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 9

26  กันยายน

08.30

-

10.30 น.

2

-

ค32102

คณิตศาสตร์เข้มข้น 3

พ.ศ.2554

10.35

-

11.35 น.

1

-

ส32101

สังคมศึกษา 9

 

 

 

 

พักกลางวัน

 

 

 

12.30

-

14.00 น.

1

30

อ32101

ภาษาอังกฤษ 9

 

12.30

-

14.00 น.

1

30

อ32101

ภาษาอังกฤษ 9 ( Intensive )

 

14.05

-

15.05 น.

1

-

ส30203

กฎหมายที่ประชาชนควรรู้

 

14.05

-

15.05 น.

1

-

ว30103

เคมีพื้นฐาน

 

14.05

-

15.35 น.

1

30

ว30222

เคมี 2

 

14.05

-

15.35 น.

1

30

ว30227

เคมีหลัก 2

วันพุธที่           

08.30

-

09.30 น.

1

-

ส30206

ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว

28  กันยายน 

08.30

-

10.00 น.

1

30

ว30102

ฟิสิกส์พื้นฐาน

พ.ศ.2554     

08.30

-

10.30 น.

2

-

ว30202

ฟิสิกส์  2

 

08.30

-

10.30 น.

2

-

ว30207

ฟิสิกส์หลัก  2

 

10.05

-

11.35 น.

1

30

ฝ30233

ภาษาฝรั่งเศส 3

 

10.05

-

11.35 น.

1

30

จ30253

ภาษาจีน 3

 

10.05

-

11.35 น.

1

30

ญ30263

ภาษาญี่ปุ่น 3

 

10.35

-

11.35 น.

1

-

ส30207

โลกศึกษา

 

 

 

 

พักกลางวัน

 

 

 

12.30

-

14.00 น.

1

30

ท32101

ภาษาไทย 9

 

14.05

-

15.05 น.

1

-

อ30214

Ready to Write

 

14.05

-

15.05 น.

1

-

อ30214

Ready to Write ( Intensive )

 

15.10

-

15.40 น.

-

30

พ32101

สุขศึกษาและพลศึกษา 3

วันศุกร์ที่           

08.30

-

10.30 น.

2

-

ค30203

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  9

30 กันยายน 

08.30

-

10.30 น.

2

-

ค30209

คณิตศาสตร์เสริมประสบการณ์ 3

พ.ศ.2554     

08.30

-

10.30 น.

2

-

ค30221

คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 5

 

10.35

-

11.05 น.

-

30

ศ32101

ดนตรี 1

 

11.10

-

11.40 น.

-

30

ง32102

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 10 (คอมพิวเตอร์ )

3

        รายวิชาต่อไปนี้จัดสอบนอกตาราง

1

ท32101

ภาษาไทย 7 ( Gifted )

9

ง30222

การจัดดอกไม้สดขั้นพื้นฐาน

2

ง32101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 9

10

ง30282

การเงินการธนาคาร

3

ง32103

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 13 (คอมพิวเตอร์ 6)

11

ง30284

งานบริการท่องเที่ยว

4

ค30215

คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ 3

12

อ30203

ภาษาอังกฤษทักษะฟัง – พูด 3

5

ค30293

อสมการ

13

อ30203

ภาษาอังกฤษทักษะฟัง – พูด 3 ( Intensive )

6

ว30285

ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น

14

ซ30273

ภาษารัสเซีย 3

7

ง30203

การสร้างผลงานด้วยคอมพิวเตอร์

 

 

 

8

ศ30213

การออกแบบการแต่งกายนาฏศิลป์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

 

 

 

โรงเรียนสตรีวิทยา

ตารางการวัดผลปลายภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

 

วัน เดือน ปี

ช่วงเวลา

เวลา

รายวิชา

ชั่วโมง

นาที

วันศุกร์ที่         

08.30

-

09.30 น.

1

-

อ30217

Read  to Write

23  กันยายน

08.30

-

09.30 น.

1

-

อ30217

Read  to Write ( Intensive )

พ.ศ.2554        

08.30

-

10.00 น.

1

30

ว30244

ชีววิทยา 4

 

08.30

-

10.00 น.

1

30

ว30249

ชีววิทยาหลัก 4

 

09.35

-

10.35 น.

1

-

ส30214

ศาสนธรรม 1

วันจันทร์ที่

08.30

-

10.30 น.

2

-

ค33101

คณิตศาสตร์พื้นฐาน  11

26  กันยายน

08.30

-

10.30 น.

2

-

ค33102

คณิตศาสตร์เข้มข้น 5

พ.ศ.2554

10.35

-

11.35 น.

1

-

ส33101

สังคมศึกษา 11

 

 

 

 

พักกลางวัน

 

 

 

12.30

-

14.00 น.

1

30

อ33101

ภาษาอังกฤษ 11

 

12.30

-

14.00 น.

1

30

อ33101

ภาษาอังกฤษ 11 ( Intensive )

 

14.05

-

15.35 น.

1

30

ว30224

เคมี 4

 

14.05

-

15.35 น.

1

30

ว30229

เคมีหลัก 4

 

14.05

-

15.35 น.

1

30

จ30255

ภาษาจีนหลัก 5

 

14.05

-

15.35 น.

1

30

ย30245

ภาษาเยอรมัน 5

วันพุธที่           

08.30

-

09.30 น.

1

-

ท30203

หลักภาษาไทย

28  กันยายน  

08.30

-

09.30 น.

1

-

ท30204

ภูมิปัญญาไทยในเพลง

พ.ศ.2554     

08.30

-

10.30 น.

2

-

ว30204

ฟิสิกส์ 4

 

08.30

-

10.30 น.

2

-

ว30209

ฟิสิกส์หลัก 4

 

10.35

-

11.35 น.

1

-

อ30216

Reading for Pleasure

 

10.35

-

11.35 น.

1

-

อ30216

Reading for Pleasure( Intensive )

 

 

 

 

พักกลางวัน

 

 

 

12.30

-

14.00 น.

1

30

ท33101

ภาษาไทย 11

 

14.05

-

14.35 น.

-

30

พ33101

สุขศึกษาและพลศึกษา 5

วันศุกร์ที่           

08.30

-

10.00 น.

1

30

ฝ30235

ภาษาฝรั่งเศส 5

30 กันยายน  

08.30

-

10.00 น.

1

30

ญ30265

ภาษาญี่ปุ่นหลัก 5

พ.ศ.2554   ë

08.30

-

10.00 น.

1

30

ค30219

คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 3

 

08.30

-

10.30 น.

2

-

ค30205

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  11

 

08.30

-

10.30 น.

2

-

ค30211

คณิตศาสตร์เสริมประสบการณ์  5 ( Gifted )

 

หมายเหตุ

ë ม.4 และ ม.6 ใช้ข้อสอบร่วมกัน

รายวิชาต่อไปนี้จัดสอบนอกตาราง

1.

ท33103

ภาษาไทย 11 ( Gifted )

8.

ค30291

โครงงานคณิตศาสตร์ 2 / คอมฯ 2

2.

ศ33101

นาฏศิลป์ 1

9.

ศ30205

การเขียนแบบ 1

3.

ศ30215

นาฏศิลป์พื้นเมือง 1

10.

ง30223

อาหารไทย

4.

ง33101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 11

11.

ง30221

ของชำร่วยสวยงาม

5.

ง33102

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 12

12.

อ30205

ภาษาอังกฤษทักษะฟัง – พูด 5

6.

ค30217

คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์

13.

อ30205

ภาษาอังกฤษทักษะฟัง – พูด 5 ( Intensive )

7.

ว30291

โครงงานวิทยาศาสตร์ 2