[24 พ.ย. 54] สทศ.เลื่อนสอบ O-Net

สทศ.เห็นชอบเลื่อนสอบ O-Net ป.6 และ ม.3 และเห็นชอบเลื่อนสอบ V-Net ระดับ ปวช.และ ปวส.ฝากผู้สมัครสอบ 7 วิชาที่ชำระเงินยืนยันการเลือกสนามสอบที่เว็บไซต์ สทศ.ภายใน 25 พ.ย.นี้ 
        
       
       รศ.ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้ อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)  เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหาร สทศ.  ว่า  ที่ประชุมเห็นชอบเลื่อนปฏิทินการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้น พื้นฐาน (O-Net) ประจำปีการศึกษา 2554 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา (ป.) ที่ 6 และมัธยมศึกษา (ม.) ที่ 3 ดังนี้ นักเรียนชั้น ป.6 เดิมสอบวันที่ 1 ก.พ.2555 เลื่อนเป็นวันที่ 15 ก.พ. 2555  นักเรียนชั้น ม.3 เดิมสอบวันที่ 2-3 ก.พ.2555 เลื่อนเป็นวันที่ 16-17 ก.พ.2555 และประกาศผลสอบวันที่ 31 มี.ค. 2555 สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 ให้สอบตามปฏิทินเดิมคือวันที่ 18-19 ก.พ.55 และประกาศผลสอบวันที่ 10 เม.ย.2555  นอกจากนี้ ประชุมมีมติเห็นชอบให้เลื่อนการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ประจำปีการศึกษา 2554 ด้วยจากเดิมสอบนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วันที่ 22 ม.ค.2555  เลื่อนเป็น วันที่ 4 ก.พ.2555  และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง( ปวส. ) เดิมสอบวันที่ 29 ม.ค.2555  เลื่อนเป็นวันที่ 5 ก.พ.2555  
        
       
       “การเลื่อนสอบ O-Net นั้น เพื่อให้โรงเรียนและนักเรียนได้เรียนครบตามหลักสูตรการเรียนการสอน และเตรียมความพร้อมก่อนสอนอย่างเต็มที่ สำหรับการรับสมัครทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ที่ให้มหาวิทยาลัยต่างๆ นำคะแนนไปใช้ประกอบการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  ประจำปีการศึกษา 2555 ที่กำหนดปิดรับสมัครเมื่อวันที่  22 พ.ย. 2554   และชำระเงินจนถึงวันที่ 23 พ.ย.2554 นั้น สทศ.ยืนยันจะไม่ขยายวันรับสมัครและชำระเงินอีกแล้ว เนื่องจากถ้ามีการขยายออกไปอีกจะกระทบต่อการจัดสอบ และขอย้ำผู้สมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชา และชำระเงินเรียบร้อยแล้วต้องเข้ามายืนยันการเลือกสนามสอบในเว็บไซต์ www.niets.or.th “ระบบ 7 วิชาสามัญ” ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 พ.ย. 2554” รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าว