[12 ม.ค. 54] ตารางการวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ระดับ ม.1-3

 


 

โรงเรียนสตรีวิทยา

ตารางการวัดผลกลางภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

วัน  เดือน ปี

ช่วงเวลา

เวลา

รายวิชา

ชั่วโมง

นาที

วันอังคารที่

08.30

-

10.00

น.

1

30

ค21102

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2

17  มกราคม

10.05

-

10.50

น.

-

45

ส21104

ประวัติศาสตร์ไทย 2

พ.ศ. 2555

10.55

-

11.25

น.

-

30

ว20207

เคมีในชีวิตประจำวัน

 

 

 

 

 

พักกลางวัน

 

 

 

12.30

-

13.30

น.

1

-

อ21102

ภาษาอังกฤษ 2

 

12.30

-

13.30

น.

1

-

อ21102

ภาษาอังกฤษ 2  (Intensive)

 

13.35

-

14.20

น.

-

45

ท21102

ภาษาไทย 2

วันพฤหัสบดีที่

08.30

-

10.00

น.

1

30

ค20202

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2

19  มกราคม

08.30

-

10.00

น.

1

30

ค20208

คณิตศาสตร์เสริม 2  (Gifted)

พ.ศ. 2555

10.05

-

10.50

น.

-

45

ส21103

สังคมศึกษา 3 

 

10.05

-

10.50

น.

-

45

ส21103

สังคมศึกษา 3  (Gifted)

 

 

 

 

 

พักกลางวัน

 

 

 

12.30

-

13.15

น.

-

45

ว21102

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2

 

13.20

-

14.20

น.

1

-

อ20202

English for Smart Kids 2

 

13.20

-

14.20

น.

1

-

อ20202

English for Smart Kids 2  (Intensive)

หมายเหตุ              รายวิชาต่อไปนี้จัดสอบนอกตาราง

ค20216

สถิติและการวิจัยเบื้องต้น 2

ง20202

โปรแกรมสำเร็จรูป 2

ง21101

การงานอาชีพ 1 (งานบ้าน 1)

ง21102

การงานอาชีพ  2 (คอมพิวเตอร์ 1)

จ20252

ภาษาจีนประจำวัน 2

ท20201

การใช้ห้องสมุด

ท20202

การเขียนความเรียงขั้นสูง 1

พ21103

สุขศึกษา 2

พ21104

พลศึกษา 2

ว20206

ปฏิบัติการทางชีววิทยา

ศ21102

ศิลปะ 2

ส20203

โลกศึกษา 1

 

 

โรงเรียนสตรีวิทยา

ตารางการวัดผลกลางภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

วัน  เดือน ปี

ช่วงเวลา

เวลา

รายวิชา

ชั่วโมง

นาที

วันอังคารที่

08.30

-

10.00

น.

1

30

ค22102

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4

17  มกราคม

10.05

-

10.50

น.

-

45

ส22104

ประวัติศาสตร์ไทย 4

พ.ศ. 2555

10.55

-

11.40

น.

-

45

ว20203

ฟิสิกส์เบื้องต้น

 

10.55

-

11.40

น.

-

45

ว20209

เคมีเบื้องต้น

 

 

 

 

 

พักกลางวัน

 

 

 

12.30

-

13.30

น.

1

-

อ22102

ภาษาอังกฤษ 4

 

12.30

-

13.30

น.

1

-

อ22102

ภาษาอังกฤษ 4  (Intensive)

 

13.35

-

14.20

น.

-

45

ท22102

ภาษาไทย 4

 

14.25

-

14.55

น.

-

30

ง22102

การงานอาชีพ  4 (คอมพิวเตอร์ 2)

วันพฤหัสบดีที่

08.30

-

10.00

น.

1

30

ค20204

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม4

19  มกราคม

08.30

-

10.00

น.

1

30

ค20209

คณิตศาสตร์เสริม 3 (Gifted)

พ.ศ. 2555

10.05

-

10.50

น.

-

45

ส22102

สังคมศึกษา 4 

 

10.05

-

10.50

น.

-

45

ส22102

สังคมศึกษา 4  (Gifted)

 

 

 

 

 

พักกลางวัน

 

 

 

12.30

-

13.30

น.

1

-

ว22102

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน4

 

13.35

-

14.35

น.

1

-

อ20204

English for Smart Kids 4

 

13.35

-

14.35

น.

1

-

20204

English for Smart Kids 4  (Intensive)

หมายเหตุ              รายวิชาต่อไปนี้จัดสอบนอกตาราง

ค20214

คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ 2 (Gifted)

ค20218

สถิติและการวิจัยเบื้องต้น 4

ง20204

โปรแกรมสำเร็จรูป 4

ง22101

การงานอาชีพ  3 (งานบ้าน 2)

จ20254

ภาษาจีนประจำวัน 4

พ22102

สุขศึกษา 4

พ22103

พลศึกษา 4

ว20210

ดาราศาสตร์และธรณีวิทยา

ศ20204

โยธวาทิต 3

ศ22102

ศิลปะ 4

ส20201

ท้องถิ่นของเรา (รัตนสังวาลย์)

 

โรงเรียนสตรีวิทยา

ตารางการวัดผลกลางภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

วัน  เดือน ปี

ช่วงเวลา

เวลา

รายวิชา

ชั่วโมง

นาที

วันอังคารที่

08.30

-

10.00

น.

1

30

ค23102

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6

17  มกราคม

10.05

-

10.50

น.

-

45

ส23104

ประวัติศาสตร์ไทย 6

พ.ศ. 2555

10.55

-

11.25

น.

-

30

20213

โครงงานวิทยาศาสตร์

 

 

 

 

 

พักกลางวัน

 

 

 

12.30

-

13.30

น.

1

-

อ23102

ภาษาอังกฤษ 6

 

12.30

-

13.30

น.

1

-

อ23102

ภาษาอังกฤษ 6  (Intensive)

 

13.35

-

14.20

น.

-

45

ท23102

ภาษาไทย 6

วันพฤหัสบดีที่

08.30

-

10.00

น.

1

30

ค20206

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6

19  มกราคม

08.30

-

10.00

น.

1

30

ค20212

คณิตศาสตร์เสริม 6  (Gifted)

พ.ศ. 2555

08.30

-

10.00

น.

1

30

ค20222

คณิตศาสตร์เสริมทักษะ2

 

10.05

-

10.50

น.

-

45

ส23103

สังคมศึกษา 6 

 

 

 

 

 

พักกลางวัน

 

 

 

12.30

-

13.15

น.

-

45

ว23102

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน6

 

13.20

-

14.20

น.

1

-

อ20210

Reading and Writing 2

 

13.20

-

14.20

น.

1

-

อ20210

Reading and Writing 2 (Intensive)

หมายเหตุ              รายวิชาต่อไปนี้จัดสอบนอกตาราง

ค20220

คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ 4

ง20206

โปรแกรมสำเร็จรูป 6

ง20210

ช่างดอกไม้ประดิษฐ์

ง23101

การงานอาชีพ 5 (การงาน 3)

ง23102

การงานอาชีพ 6 (คอมพิวเตอร์ 3)

จ20256

ภาษาจีนประจำวัน 6

ฝ20232

ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 2

พ23103

สุขศึกษา 6

พ23104

พลศึกษา 6

ย20242

ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 2

ว20212

เทคโนโลยีชีวภาพ

ศ20206

โยธวาทิต 6

ศ23102

ศิลปะ 6