[12 ม.ค. 54] ตารางการวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ระดับ ม.4-6

 

โรงเรียนสตรีวิทยา

ตารางการวัดผลกลางภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

วัน เดือน ปี

ช่วงเวลา

เวลา

รายวิชา

ชั่วโมง

นาที

วันพุธที่

08.30

-

10.00 น.

1

30

31103

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 8

18 มกราคม

08.30

-

10.00 น.

1

30

ค31104

คณิตศาสตร์เข้มข้น  2 ( Gifted )

..2555

10.05

-

11.05 น.

1

-

ท31102

ภาษาไทย 8

 

 

 

 

พักกลางวัน

 

 

 

12.30

-

13.30 น.

1

-

ว30241

ชีววิทยา 1

 

12.30

-

13.30 น.

1

-

อ30207

English Through Entertainment

 

12.30

-

13.30 น.

1

-

อ30207

English Through Entertainment ( Intensive )

 

13.35

-

14.20 น.

-

45

ส31104

ประวัติศาสตร์ไทย 8

 

14.25

-

15.10 น.

-

45

ว30107

ดวงดาวและโลกของเรา

 

14.25

-

15.55 น.

1

30

ว30201

ฟิสิกส์ 1

วันศุกร์ที่

08.30

-

09.30 น.

1

-

ค30220

คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 4

20 มกราคม

08.30

-

10.00 น.

1

30

ค30202

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 8

..2555

08.30

-

10.00 น.

1

30

ค30208

คณิตศาสตร์เสริมประสบการณ์  2

 

10.05

-

11.05 น.

1

-

31102

ภาษาอังกฤษ 8

 

10.05

-

11.05 น.

1

-

อ31102

ภาษาอังกฤษ 8 ( Intensive )

 

 

 

 

พักกลางวัน

 

 

 

12.30

-

13.30 น.

1

-

อ30219

Introduction to Writing

 

12.30

-

13.30 น.

1

-

อ30219

Introduction to Writing ( Intensive )

 

13.35

-

14.20 น.

-

45

ส31103

สังคมศึกษา 8

 

14.25

-

15.25 น.

1

-

ว30221

เคมี 1

 

 

           รายวิชาต่อไปนี้จัดสอบนอกตาราง

1.

31102

สุขศึกษาและพลศึกษา 2

14.

ง31102

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 8 ( คอมพิวเตอร์ 4 )

2.

31102

ทัศนศิลป์ 2

15.

ง31103

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 13 ( คอมพิวเตอร์6 )

3.

ง31101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 7 ( งานประดิษฐ์ )

16.

ง30225

ช่างผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้

4.

ท30201

การอ่านและพิจารณาวรรณกรรมร้อยแก้ว

17.

30227

ของชำร่วยสร้างอาชีพ

5.

ท30205

ห้องสมุดและการศึกษาค้นคว้า

18.

30241

การจัดสวน

6.

ท30207

ประวัติวรรณคดี 2

19.

ง30201

คอมพิวเตอร์ขั้นตอนวิธี

7.

ค30214

คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ 2

20.

ง30204

โปรแกรมภาษาซี

8.

ค30292

ทักษะพื้นฐานการพิสูจน์

21.

อ30202

ภาษาอังกฤษทักษะฟัง พูด 2

9.

ค30224

ฝึกปฏิบัติการวิจัย

22.

อ30202

ภาษาอังกฤษทักษะฟัง พูด 2 ( Intensive )

10.

ว30282

การสืบเสาะและการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์

23.

ย30242

ภาษาเยอรมัน 2

11.

ส30202

การเมืองการปกครองของไทย

24.

จ30252

ภาษาจีน 2

12.

ส30209

กฎหมาย 2

25.

ญ30262

ภาษาญี่ปุ่น  2

13.

ศ30201

การออกแบบ  2 มิติ

26.

ฝ30232

ภาษาฝรั่งเศส 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนสตรีวิทยา

ตารางการวัดผลกลางภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5

 

วัน เดือน ปี

ช่วงเวลา

เวลา

รายวิชา

ชั่วโมง

นาที

วันพุธที่

08.30

-

10.00 น.

1

30

ค32103

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 10

18 มกราคม

08.30

-

10.00 น.

1

30

ค32104

คณิตศาสตร์เข้มข้น 4

..2555

10.05

-

11.05 น.

1

-

ท32102

ภาษาไทย 10

 

 

 

 

พักกลางวัน

 

 

 

12.30

-

13.30 น.

1

-

ว30243

ชีววิทยา 3

 

12.30

-

13.30 น.

1

-

ว30248

ชีววิทยาหลัก 3

 

12.30

-

13.30 น.

1

-

อ30212

English Through Newspaper

 

12.30

-

13.30 น.

1

-

อ30212

English Through Newspaper ( Intensive )

 

13.35

-

14.05 น.

-

30

ส32104

ประวัติศาสตร์ไทย 10

 

14.10

-

15.10 น.

1

-

ว30104

ชีววิทยาพื้นฐาน

 

14.10

-

15.10 น.

1

-

ว30102

ฟิสิกส์พื้นฐาน

 

14.10

-

15.40 น.

1

30

30203

ฟิสิกส์  3

 

14.10

-

15.40 น.

1

30

30208

ฟิสิกส์หลัก  3

วันศุกร์ที่

08.30

-

09.30 น.

1

-

ค30222

คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 6

20 มกราคม

08.30

-

10.00 น.

1

30

30204

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  10

..2555

08.30

-

10.00 น.

1

30

30210

คณิตศาสตร์เสริมประสบการณ์ 10

 

09.35

-

10.20 น.

-

45

ส30206

ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว

 

10.25

-

11.25 น.

1

-

32102

ภาษาอังกฤษ 10

 

10.25

-

11.25 น.

1

-

32102

ภาษาอังกฤษ 10 ( Intensive )

 

 

 

 

พักกลางวัน

 

 

 

12.30

-

13.30 น.

1

-

อ30220

Intermediate Writing

 

12.30

-

13.30 น.

1

-

อ30220

Intermediate Writing ( Intensive )

 

13.35

-

14.20 น.

-

45

ส32103

สังคมศึกษา 10

 

14.25

-

15.10 น.

-

45

ส30203

กฎหมายที่ประชาชนควรรู้

 

14.25

-

15.25 น.

1

-

ว30223

เคมี 3

 

14.25

-

15.25 น.

1

-

ว30228

เคมีหลัก 3

 

        รายวิชาต่อไปนี้จัดสอบนอกตาราง

1

ท32102

ภาษาไทย 10 ( Gifted )

11

ส30207

โลกศึกษา

2

พ32102

สุขศึกษาและพลศึกษา 4

12

30222

การจัดดอกไม้สดขั้นพื้นฐาน

3

ศ32102

ดนตรี 2

13

ง30281

การบัญชีเบื้องต้น

4

ง32101

การงานอาชีพ ฯ 9 (บ้านและธุรกิจ )

14

อ30204

ภาษาอังกฤษทักษะฟัง พูด 4

5

ง32102

การงานอาชีพ ฯ 10 (คอมพิวเตอร์ 5 )

15

อ30204

ภาษาอังกฤษทักษะฟัง พูด 4 ( Intensive )

6

ง32104

การงานอาชีพ ฯ 14 (คอมพิวเตอร์ 8 )

16

ฝ30234

ภาษาฝรั่งเศส 4

7

ท30202

การพูดต่อที่ประชุมชน

17

ย30244

ภาษาเยอรมัน 4

8

ค30216

คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ 4

18

จ30254

ภาษาจีน 4

9

ว30290

โครงงานวิทยาศาสตร์ 1

19

ญ30264

ภาษาญี่ปุ่น 4

10

30214

การออกแบบการแต่งกายนาฏศิลป์

20

ซ30274

ภาษารัสเซีย 4

 

 

 

 

 

 

   

 

โรงเรียนสตรีวิทยา

ตารางการวัดผลกลางภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

 

วัน เดือน ปี

ช่วงเวลา

เวลา

รายวิชา

ชั่วโมง

นาที

วันพุธที่

08.30

-

10.00 น.

1

30

33102

คณิตศาสตร์พื้นฐาน  12

18 มกราคม

10.05

-

11.05 น.

1

-

33102

ภาษาไทย 12

..2555

 

 

 

พักกลางวัน

 

 

 

12.30

-

13.30 น.

1

-

ว30245

ชีววิทยา 5

 

12.30

-

13.30 น.

1

-

ว30250

ชีววิทยาหลัก 5

 

12.30

-

13.30 น.

1

-

อ30218

Reading  Through Reader

 

12.30

-

13.30 น.

1

-

อ30218

Reading  Through Reader ( Intensive )

 

13.35

-

14.20 น.

-

45

33102

สังคมศึกษา 12

 

14.25

-

15.55 น.

1

30

ว30205

ฟิสิกส์ 5

 

14.25

-

15.55 น.

1

30

ว30210

ฟิสิกส์หลัก 5

 

 

 

 

 

 

 

 

วันศุกร์ที่

08.30

-

10.00 น.

1

30

30206

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  12

20 มกราคม

10.05

-

11.05 น.

1

-

33102

ภาษาอังกฤษ 12

..2555

10.05

-

11.05 น.

1

-

33102

ภาษาอังกฤษ 12 ( Intensive )

 

 

 

 

พักกลางวัน

 

 

 

12.30

-

13.30 น.

1

-

อ30215

Critical  Reading

 

12.30

-

13.30 น.

1

-

อ30215

Critical  Reading ( Intensive )

 

13.35

-

14.35 น.

1

-

ว30225

เคมี 5

 

            รายวิชาต่อไปนี้จัดสอบนอกตาราง

1.

ท33102

ภาษาไทย 12 ( Gifted )

12.

ส30215

ศาสนธรรม 2

2.

33102

สุขศึกษาและพลศึกษา 6

13.

ศ30206

การเขียนแบบ 2

3.

ศ33102

นาฏศิลป์ 2

14.

ง30223

อาหารไทย

4.

ศ30216

นาฏศิลป์พื้นเมือง 2

15.

ง30221

ของชำร่วยสวยงาม

5.

ง33101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 11

16.

อ30205

ภาษาอังกฤษทักษะฟัง พูด 5

6.

ง33102

การงานอาชีพและเทคโนโลยี12

17.

อ30205

ภาษาอังกฤษทักษะฟัง พูด 5 ( Intensive )

7.

ท30203

หลักภาษาไทย

18.

ฝ30236

ภาษาฝรั่งเศส 6

8.

ท30204

ภูมิปัญญาไทยในเพลง

19.

ย30246

ภาษาเยอรมัน 6

9.

30218

คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์

20.

จ30256

ภาษาจีนหลัก 6

10.

30225

คณิตศาสตร์ขยายประสบการณ์

21.

ญ30266

ภาษาญี่ปุ่นหลัก 6

11.

ว30283

วิทยาศาสตร์  O - NET

22.

ซ30276

ภาษารัสเซีย 6