[23 ม.ค. 55] รับสมัครนักเรียน ม.5 เข้ารับการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2555Download ใบสมัคร คลิกที่นี่


 

การเลือกตั้งประธานนักเรียน

โรงเรียนสตรีวิทยาประจำปีการศึกษา 2555

กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 -วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2555

 


เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียนเป็นไปตามระเบียบโรงเรียน สตรีวิทยา ว่าด้วยเรื่องสภานักเรียนและการเลือกตั้งคณะกรรมาธิการสภา หมวดที่6 การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน   รายละเอียดดังนี้

ข้อ 1       คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียน

1.1         ผู้ที่ลงสมัครในตำแหน่งประธานคณะกรรมการนักเรียนจะต้องเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2554

1.2     มีอาจารย์รับรองความประพฤติ5 คน

1.3     มีนักเรียนรับรองความประพฤติ100 คน

1.4     มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกภาคเรียนไม่ต่ำกว่า2.50

1.5     ไม่ดำรงตำแหน่งอื่นใด หลังได้รับการเลือกตั้ง

ข้อ 2    การสมัครรับเลือกตั้ง

2.1     ขอใบสมัครได้ที่ห้องปกครองหรือดาวน์โหลดได้ที่ www.satriwit.ac.th

2.2     ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ได้ที่ฝ่ายปกครอง ตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด

2.3     หมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งให้ใช้วิธีจับฉลาก

ข้อ 3      หลักฐานการสมัคร

3.1     รูปถ่ายสวมเครื่องแบบนักเรียนปัจจุบันขนาด 2 นิ้วจำนวน 4 รูป

3.2     สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน

3.3     รายชื่ออาจารย์ผู้รับรองพร้อมลายเซ็น5 คน

3.4     รายชื่อนักเรียนผู้รับรองพร้อมลายเซ็น100 คน

3.5     สำเนาใบรับรองผลการเรียนยื่นขอใบสมัครได้ที่ห้องปกครอง

ข้อ 4    การหาเสียง

4.1     ข้อบังคับในการหาเสียง

4.1.1      ต้องไม่หาเสียงขณะกำลังเรียน

4.1.2      ต้องดำเนินการภายในโรงเรียนสตรีวิทยา

4.1.3      ต้องไม่นำความเดือดร้อนเสื่อมเสียมาสู่โรงเรียนและผู้อื่น

4.1.4      ต้องใช้ภาษาทั้งในการหาเสียงแถลงนโยบาย รวมทั้งการพิมพ์และโฆษณา ด้วยถ้อยคำที่สุภาพไม่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน และขนบธรรมเนียมอันดีงาม

4.2         ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งมีสิทธิว่ากล่าวตักเตือนหรือห้าม ปราม หรือถอนใบสมัครของผู้  ได้รับการเลือกตั้งฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับในการหาเสียง

ข้อ 5      ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

          นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสตรีวิทยา ปีการศึกษา2554

ข้อ 6    การนับคะแนน

6.1         ให้มีการประชุมกรรมการตรวจนับคะแนนเสียงเพื่อตกลงหลักเกณฑ์ พิจารณาบัตรดีบัตรเสีย และวิธีการนับคะแนนให้เป็นที่ชัดเจนก่อนการเลือกตั้งและต้องประกาศชี้แจงให้ นักเรียนทั้งหมดทราบก่อนลงคะแนนเสียง

6.2         การตรวจนับคะแนนให้คณะกรรมการเลือกตั้ง ทำการนับคะแนนภายหลังจากหมดเวลาเลือกตั้งที่กำหนดไว้เมื่อคณะกรรมการเลือก ตั้งนับคะแนนเสร็จแล้ว ให้นำผลการนับคะแนนเป็นลายลักษณ์อักษรส่งต่อประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และต้องเก็บบัตรคะแนนไว้ทั้งหมดจนกว่าจะมีการประกาศแต่งตั้ง

6.3         การนับบัตรคะแนนเลือกตั้งต้องนับให้เสร็จในวันเลือกตั้ง

6.4         ผู้สมัครรับเลือกตั้งมีสิทธิส่งผู้แทนเข้าร่วมสังเกตการณ์ การลงคะแนนและการตรวจจับได้หน่วยละ1 คนผู้แทนมีสิทธิทักท้วงทันที เมื่อพบว่ามีข้อผิดพลาด

ข้อ 7    ผลการเลือกตั้ง

7.1     นักเรียนที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดจะได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานนักเรียน

7.2         ถ้ามีบุคคลที่ลงสมัครเพียงคนเดียวให้บุคคลนั้นทำหน้าที่เป็นประธานนักเรียนโดยไม่ต้องมีการเลือกตั้ง

7.3         ให้ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งเป็นผู้ประกาศผลการเลือกตั้ง

*********

 

คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งได้กำหนดการเลือกตั้งไว้ดังนี้

จ. 23 – จ. 30 ม.ค. 2555              รับสมัคร

จ. 23 ม.ค. – พ. 1 ก.พ. 2555        ช่วงเวลาหาเสียง

อ. 31 ม.ค. 2555                         แนะนำตัวหน้าเสาธง(หลังเคารพธงชาติ)

พ. 1 ก.พ. 2555                          Debate นโยบาย

พฤ. 2 ก.พ. 2555                        เลือกตั้ง

*********