[10 ก.พ. 55] ตารางวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 สำหรับ ม.6


 

 

โรงเรียนสตรีวิทยา

ตารางการวัดผลปลายภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

 

วัน เดือน ปี

ช่วงเวลา

เวลา

รายวิชา

ชั่วโมง

นาที

วันอังคารที่

08.30

-

10.30 น.

2

-

ค33103

คณิตศาสตร์พื้นฐาน  12

21 กุมภาพันธ์

10.35

-

11.35 น.

1

-

ส33102

สังคมศึกษา 12

พ.ศ.2555

 

 

 

พักกลางวัน

 

 

 

12.30

-

14.00 น.

1

30

ท33102

ภาษาไทย 12

 

14.05

-

15.05 น.

1

-

อ30218

Reading  Through Readers

 

14.05

-

15.05 น.

1

-

อ30218

Reading  Through Readers ( Intensive )

 

14.05

-

15.05 น.

1

-

ว30245

ชีววิทยา 5

 

14.05

-

15.05 น.

1

-

ว30250

ชีววิทยาหลัก 5

วันพฤหัสบดีที่           

08.30

-

09.30 น.

1

-

ส30215

ศาสนธรรม 2

23 กุมภาพันธ์

08.30

-

10.30 น.

2

-

ว30205

ฟิสิกส์ 5

พ.ศ.2555

08.30

-

10.30 น.

2

-

ว30210

ฟิสิกส์หลัก 5

 

09.35

-

10.35 น.

1

-

ท30203

หลักภาษาไทย

 

 

 

 

พักกลางวัน

 

 

 

12.30

-

14.00 น.

1

30

อ33102

ภาษาอังกฤษ 12

 

12.30

-

14.00 น.

1

30

อ33102

ภาษาอังกฤษ 12 ( Intensive )

วันจันทร์ที่           

08.30

-

09.30 น.

1

-

ท30204

ภูมิปัญญาไทยในเพลง

27 กุมภาพันธ์

08.30

-

10.30 น.

2

-

ค30206

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  12

พ.ศ.2555

10.35

-

11.35 น.

1

-

อ30215

Critical  Reading

 

10.35

-

11.35 น.

1

-

อ30215

Critical  Reading ( Intensive )

 

 

 

 

พักกลางวัน

 

 

 

12.30

-

14.00 น.

1

30

ว30225

เคมี 5

 

12.30

-

14.00 น.

1

30

ฝ30236

ภาษาฝรั่งเศส 6

 

12.30

-

14.00 น.

1

30

ย30246

ภาษาเยอรมัน 6

 

12.30

-

14.00 น.

1

30

จ30256

ภาษาจีน 6

 

12.30

-

14.00 น.

1

30

ญ30266

ภาษาญี่ปุ่น 6

 

            รายวิชาต่อไปนี้จัดสอบนอกตาราง

1.

ท33102

ภาษาไทย 12 ( Gifted )

9.

ว30283

วิทยาศาสตร์  O - NET

2.

พ33102

สุขศึกษาและพลศึกษา 6

10.

ศ30206

การเขียนแบบ 2

3.

ศ33102

นาฏศิลป์ 2

11.

ง30223

อาหารไทย

4.

ศ30216

นาฏศิลป์พื้นเมือง 2

12.

ง30221

ของชำร่วยสวยงาม

5.

ง33101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 11

13.

อ30205

ภาษาอังกฤษทักษะฟัง – พูด 5

6.

ง33102

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 12

14.

อ30205

ภาษาอังกฤษทักษะฟัง – พูด 5 ( Intensive )

7.

ค30218

คณิตศาสตร์ขยายประสบการณ์ 1

15.

ซ30276

ภาษารัสเซีย 6

8.

ค30225

คณิตศาสตร์ขยายประสบการณ์ 2

16.

ว30284

วิทยาศาสตร์คลีนิค