[30 มี.ค. 55] คลินิกแอดมิชชั่น 55 วันที่ 5-7 เม.ย. 55 นี้ ณ ห้องสมุดโรงเรียนสตรีวิทยา

 

 

 

นักเรียน ม.6 ที่รักทุกคน

            ช่วงเดือนเมษายน 2555 งานแนะแนวจะจัดโครงการคลินิกแอดมิชชั่นขึ้น  เพื่อให้คำปรึกษาในการเลือกคณะ/สาขาวิชาแก่นักเรียน  จึงขอแจ้งกำหนดการรายละเอียดต่าง ๆ   เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบโดยทั่วกันและจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องดังนี้

1.  การรับ / การซื้อหนังสือระเบียบการคัดเลือกและการสมัคร

            1.1 การรับหนังสือระเบียบการคัดเลือกฯ  ที่สั่งซื้อผ่านงานแนะแนว   ให้นักเรียนมารับในวันที่ขอรับ

                บริการให้คำปรึกษาที่ห้องแนะแนว

            1.2 การซื้อหนังสือระเบียบการคัดเลือกฯ (สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้สั่งซื้อผ่าน งานแนะแนว)  ให้ไปซื้อได้

                 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือสมาคมอธิการบดี 

     แห่งประเทศไทย (อาคารทบวงมหาวิทยาลัยเก่า  ถนนศรีอยุธยา)  ตามวันเวลาที่ประกาศใน 

    www.cuas.or.th

            1.3 วิธีสมัครและการชำระค่าสมัครตลอดจนรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัคร  Admissions

                 ให้ดูรายละเอียดการสมัครใน  www.cuas.or.th

2.  วันเวลาสถานที่ในการบริการให้คำปรึกษา 

            วันที่  5-7  เมษายน  2555 เวลา  08.00 – 17.00 น. (วันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการ

           ประกาศผล O-NET)  ณ  ห้องสมุด  อาคารเก้าทศวรรษ 

3.  ระดับชั้นที่จะมารับบริการให้คำปรึกษา

            วันพฤหัสบดีที่  5  เมษายน   2555        6.2 (48)  6.5 (45)  6.9 (43)  6.13 (32)  6.14 (33)        =  201  

            วันศุกร์ที่  6  เมษายน  2555        6.1 (45)  6.7 (37)  6.10 (43)  6.11 (37)  6.12 (32)  =  194

            วันเสาร์ที่  7  เมษายน  2555     6.3 (48)  6.4 (47)  6.6 (44)  6.8 (41)                      =  180

4.  เอกสารที่จะต้องเตรียมนำมาในวันมาขอรับคำปรึกษา

            4.1 หนังสือระเบียบการคัดเลือกปีการศึกษา  2555 (รับในวันที่มาขอรับคำปรึกษา  เฉพาะคนที่สั่งซื้อ

                 กับครู)

            4.2 ใบคะแนน  GAT และ PAT ครั้งที่ 1 – 2 ที่สอบไว้

            4.3 slip คะแนน  O-NET  ทุกวิชาที่สอบ

            4.4 ใบ ปพ.1 (แสดง GPAX  6  ภาคเรียนที่รับวันที่  31  มีนาคม  2555)

            4.5 ใบคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด  ปีที่ผ่านมา (ใบสีฟ้าของบัณฑิตแนะแนว)

5.  ขั้นตอนการขอรับบริการให้คำปรึกษา

            5.1   ลงทะเบียน (เซ็นชื่อในใบเซ็นชื่อ) ณ  ห้องสมุด  อาคารเก้าทศวรรษ

            5.2   รับแบบฟอร์มการเลือกคณะ  Admissions 1  และ  Admissions 2 (ฉบับส่งครู)  กรอกข้อมูล

                  ส่วนตัวและคณะที่ต้องการจะเลือก  10 คณะ ลงในแบบฟอร์ม  Admissions 1

            5.3   รับบัตรคิวในการป้อนข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์

            5.4   ยื่นบัตรคิวให้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และคิดคะแนนด้วยตนเองตามคิวที่ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 2

       อาคาร 7

            5.5   นำคะแนนที่ได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์มาพิจารณาเลือกคณะที่ห้องสมุด

            5.6   กรอกข้อมูลอันดับของคณะ / สาขาวิชาที่เลือก  4 อันดับ  ลงในแบบฟอร์มการเลือกคณะ

                   Admissions 2  (ฉบับส่งครู)  ด้วยดินสอ

            5.7   รับบัตรคิวเพื่อขอรับบริการให้คำปรึกษา

            5.8   นำใบเลือกคณะ Admissions 1 และ  Admissions 2  ขอคำปรึกษาจากวิทยากร (ตามคิว)

            5.9   หลังจากการให้คำปรึกษาพิจารณาร่วมกันกับวิทยากรแล้วให้นำข้อมูลการเลือกคณะ 4 อันดับในใบ

       Admissions 2  (ฉบับส่งครู)  กรอกลงในใบ Admissions 3 (ฉบับนักเรียน)  ซึ่งวิทยากรจะแจกให้  

       และส่งใบ Admissions 1 , 2  ให้วิทยากร

            5.10 นำใบ Admissions 3 (ฉบับนักเรียน)  ไปใช้ประกอบการสมัครยื่นคณะทาง  Website : 

      www.cuas.or.th  ต่อไป  

กำหนดการ  5-7  เมษายน  2555  (วันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการประกาศผล O-NET)

08.00 – 08.30 น.                        ลงทะเบียน  รับแบบฟอร์มการเลือกคณะและกรอกข้อมูล     

            08.30 – 09.00 น.                        รับบัตรคิวและคิดคะแนนที่ห้องคอมพิวเตอร์ 1  ชั้น 2 อาคาร 7

09.00 – 12.00 น.                        พิจารณาเลือกคณะ  และขอรับคำปรึกษาจากวิทยากร

12.00 – 13.00 น.                        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 17.00 น.                        ขอรับคำปรึกษาจากวิทยากร (ต่อ)

                      ครูเสาวภา   เชาวน์ชลากร

              กิจกรรมแนะแนว ม.6

หมายเหตุ          ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรมคลินิกแอดมิชชั่นจะแจ้งผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน

(www.satriwit.ac.th) ขอให้นักเรียน ม.6 ทุกคนสนใจติดตามข่าวสาร และขอความร่วมมือ

นักเรียน ม.6  ทุกคน  แต่งกายชุดนักเรียนในวันที่มาร่วมกิจกรรมคลินิกแอดมิชชั่นด้วย

  

*  เนื่องจาก สทศ.  ประกาศผล O-NET  แล้ว  แต่ผลสอบ  GAT ,  PAT  ยังไม่ประกาศ  ดังนั้น

   การจัดกิจกรรม คลินิกแอดมิชชั่น  จะเริ่มหลังวันประกาศผลสอบ   GAT ,  PAT  ขอให้นักเรียน

   ติดตามข่าวทางเว็บไซต์ของโรงเรียนเป็นระยะๆ

ครูเสาวภา  เชาวน์ชลากร

  กิจกรรมแนะแนว ม.6