[17 เม.ย. 55] ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชนากานต์ อาสน์สิริ ม. 3.5 ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นผู้แทนสอบ สอวน.ฟิสิกส์ ระดับชาติครั้งที่ 11

 

 

ศูนย์ฟิสิกส์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาดำเนินการจัดค่าย 2 / 2554-2555

ระหว่างวันที่ 19-31 มีนาคม 2555 และทำการสอบคัดนักเรียนระดับชั้ น ม.5 ที่มีคะแนนสูง 12 คนแรก และระดับไม่เกิน ม.4 ที่มีคะแนนสูง 6 คนแรกเป็นผู้แทนนักเรียน กับอีก 3 คน เป็นสำรองเข้าร่วมแข่งขันฟิสิ กส์ โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
 

ระดับชั้น ม.5

เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล โรงเรียน
509 นายณพวรรษ พลัดภัยพาล เตรียมอุดมศึกษา
523 นายเจตณัฐ เดชปัญญาวัฒน์ สวนกุหลาบวิทยาลัย

526 เด็กหญิงชนากานต์ อาสน์สิริ สตรีวิทยา

529 นายสุตนนท์ สุรบถโสภณ เตรียมอุดมศึกษา
534 นายต่อพงศ์ นิธยานนท์ เตรียมอุดมศึกษา
536 เด็กชายธนัท อังกูลภักดีกุล สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒปทุมวัน
537 นายวรดร กมลพรวิจิตร เตรียมอุดมศึกษา
538 เด็กชายสรวิชญ์ วัฒนเพ็ญไพบูลย์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒปทุมวัน
539 นายนรายุทธ จำรัสนโรดม เตรียมอุดมศึกษา
542 นายนภดล ปั้นสืบสาย สวนกุหลาบวิทยาลัย
543 นายกัญจน์ รวยแท้ เตรียมอุดมศึกษา
544 นายไพโรจน์ เจริญศรี สวนกุหลาบวิทยาลัย

ระดับชั้นไม่เกิน ม.4
เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล โรงเรียน
003 นายพีรวิชญ์ สินธุพันธ์ประทุม เตรียมอุดมศึกษา
014 นายทศวิทย์ ติยะรัตนาชัย เตรียมอุดมศึกษา
015 นายพีรพล เพิ่มศิริพันธุ์ เตรียมอุดมศึกษา
022 นายชานน ธนิตกุล เตรียมอุดมศึกษา
078 เด็กชายจิรายุ พักตร์ฉวี สวนกุหลาบวิทยาลัย
099 นายกิตติโชติ วีระนันทาเวทย์ เตรียมอุดมศึกษา

สำรองระดับชั้น ม.5
เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น โรงเรียน
535 นายภวิศ ตันติไพบูลย์วุฒิ ม.5 เตรียมอุดมศึกษา

สำรองระดับไม่เกินชั้น ม.4
เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น โรงเรียน
088 นายพงศ์พล นิมิตรปัญญา ไม่เกินชั้น ม.4 สวนกุหลาบวิทยาลัย
005 นายจิรวัฒน์ วงษ์สวัสดิ์ ไม่เกินชั้น ม.4 เตรียมอุดมศึกษา