[3 พ.ค. 2555] ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชนากานต์ อาสน์สิริ ม. 3.5 ที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง สอวน.ฟิสิกส์ ระดับชาติครั้งที่ 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เด็กหญิงชนากานต์ อาสน์สิริ (มายด์) และนายณัฐวัชร์  มหายศนันท์