[update 27 พ.ย. 55] รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างโรงเรียนสตรีวิทยา กับโรงเรียนสตรีโจกักคัง ประเทศญี่ปุ่น

 

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างโรงเรียนสตรีวิทยา กับโรงเรียนสตรีโจกักคัง ประเทศญี่ปุ่น 18-27 เมษายน 2556

  • 19-24 เมษายน 2556 เข้าร่วมกิจกรรมกับโรงเรียน และครอบครัวอุปถัมภ์
  • 25-27 เมษายน 2556 ทัวร์ 2 เมือง TOKYO - KAMAKURA

คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้น ม.4 หรือ ม.5
  2. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  3. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และผู้อื่นได้ สามารถร่วมงาน ร่วมทำกิจกรรมเป็นทีมได้
  4. มีความสามารถในการแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย (ร้อง, รำ, เล่นดนตรี ฯลฯ)
  5. มีสุขภาพแข็งแรง พร้อมเดินทางและดูแลตนเองได้ดี
  6. มีความประพฤติดี เป็นแบบอย่างที่ดีของการเป็นยุวทูตไทย
จำนวนที่รับสมัคร 10 คน


ขอรายละเอียด ค่าใช้จ่าย รับใบสมัคร และสมัครได้ที่ ครูกอบกุล  คุณหิรัญ

ห้องพักครูภาษาต่างประเทศ อาคารเก้าทศวรรษ ชั้น 4 ภายในวันที่26 พฤศจิกายน 14 ธันวาคม2555


สอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2555 ณ ห้องพักครูภาษาต่างประเทศ อาคารเก้าทศวรรษ ชั้น 4


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเข้าร่วมโครงการ วันที่ 6 ธันวาคม 2555