[8 ธ.ค. 55] ผลสอบของนักเรียนสตรีวิทยา เข้าค่ายที่ 2 สอวน. ( พ.ศ.2555)

 

 

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ
พัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ค่ายที่ 2 (พ.ศ.2555)

สอวน. คณิตศาสตร์ ได้แก่
1. นางสาวพรนภัส  กุลอึ้ง   ม.4.8
2. เด็กหญิงมันตรา  อรุณรุ่งสันติชัย   ม.3.4
3. นางสาวสุวัลยา  บรรจงภาค   ม.5.7
4. เด็กหญิงชิตินาท  เทศรัตนวงศ์   ม.3.4
5. นางสาวสาธิดา  สุขพงษ์   ม.4.8
6. นางสาวเบญจพร  หวังวิบูลย์ชัย   ม.5.7

สอวน. ชีววิทยา ได้แก่
1. นางสาวฐิติรัตน์  สัมมาคารวะ   ม.4.8

สอวน. ฟิสิกส์ ได้แก่
1. เด็กหญิงณพัฐอร  ประเสริฐธรรม  ม.3.5

สอวน. ดาราศาสตร์ ม.ต้น (ศูนย์สามเสน) ได้แก่
1. เด็กหญิงปณิดา  เซ็น  ม.2.5
2. เด็กหญิงคิรากร  เจสตาคม   ม.2.4
3. เด็กหญิงกชกร  ละครพล   ม.2.4

สอวน. ดาราศาสตร์ (ศูนย์จุฬาฯ)
ยังไม่ได้สอบ