[31 ม.ค. 56] นักเรียสตรีวิทยา ม.5.7 แข่งขันในรายการ "วิทย์สู้วิทย์ Sci-Fighting"นางสาวธชธร ลีลามหานนท์ (ปลาย) ม.5.7 และ นางสาววัชราภรณ์  วสุวัฏฏกุล (โอ๋) ม.5.7

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ตามแนวทางหลักสูตรของ พสวท.)