[11 ก.พ. 56] กรอกใบแจ้งความจำนงห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2556

การแจ้งความจำนงห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2556


    1. ดาวโหลดคู่มือการกรอกที่นี่

    2. แจ้งความจำนงที่นี่

    3. ทดลองประเมินผลการเรียน

        3.1 ม.1 ห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ สสวท. และ สอวน.

        3.2 ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ (English program)

        3.3 ดาวน์โหลดแบบกรอกผลการเรียน ม.4 ห้องเรียนพิเศษ

        สำหรับผู้สมัครสอบ EP จะมีการสอบสัมภาษณ์นักเรียน โดยนักเรียนที่สมัครตามขั้นตอนจนถึงขั้นตอนการออกบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบแล้ว (ในวันสมัคร) จะต้องสอบสัมภาษณ์กับกรรมการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งมีคะแนนสัมภาษณ์ 20 คะแนน จึงจะถือว่าการสมัครในวันนั้นเสร็จสิ้น คณะกรรมการรับสมัคร จะนำคะแนนสอบสัมภาษณ์ไปรวมกับคะแนนสอบข้อเขียน รวมเป็นคะแนนรวมต่อไป ทางโรงเรียนจะประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ 27 ก.พ. 56 ต่อไป