[16 ก.พ. 56] เด็กสตรีวิทยาคว้าเหรียญทอง ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ในงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62

 การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เครื่องปอกเปลือกไข่ต้ม ได้รางวัลระดับเหรียญทอง

1. เด็กหญิงวิภาวี              วาณิชยชาติ      ม.3.10

2. เด็กหญิงปัจฉิมา            ชัยชนะดารา     ม.3.10

3. เด็กหญิงญาณิศา           เพ็ญโรจน์        ม.3.10

4. เด็กหญิงปวีณา             นัทธีศรี           ม.3.10

5. เด็กหญิงณัฐวิภา            หนูคำ            ม.3.10

6. เด็กหญิงอริสรา             ชาญพิชัย        ม.3.10