โรงเรียนสตรีวิทยาได้รับเชิญเข้าร่วมสาธิตงานประดิษฐ์เอกลักษณ์ไทย ภายในงานแถลงข่าว

 

โรงเรียนสตรีวิทยาได้รับเชิญเข้าร่วมสาธิตงานประดิษฐ์เอกลักษณ์ไทย ภายในงานแถลงข่าว “การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 8”  ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 15.00 น. ณ ลานจอดรถ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ซึ่งการแข่งขันฝีมือแรงงานดังกล่าวมีประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) จำนวน 10 ประเทศ
และ ส่งผู้แทนเข้าร่วมการแข่งขัน ใน 22 สาขาที่จัดให้มีการแข่งขัน เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ทุกภาคส่วนได้เห็นความสาคัญของการพัฒนาฝีมือแรงงาน ไทยและตระหนักถึงความสาคัญของเยาวชนที่มีต่อการพัฒนาประเทศและส่งเสริมสนับ สนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในด้านต่างๆ รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพในฐานะประชาชนชาวไทย