[1 พ.ค. 56] สตรีวิทยาคว้า 2 เงิน 1 ชมเชย การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 10
     การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัด นครศรีธรรมราช. ระหว่างวันที่ 25 เมษายน ถึง วันที่ 30 เมษายน 2556 ผลการแข่งขันนักเรียนสตรีวิทยาดังนี้


ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
    น.ส.วัชราภรณ์ วสุวัฏฏกุล  ม.5.7 รางวัลระดับเหรียญเงิน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
     ด.ญ.ปณิดา  เซ็น   ม. 2.5  รางวัลระดับเหรียญเงิน
     ด.ญ.ณัฐธิดา  เตชะมหพันธ์  ม.2.4   รางวัลชมเชย