[10 พ.ค. 56] สุดยอดเด็กสตรีวิทยาคว้า "เหรียญทอง" ในแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ IEYI 2013 (ผลงานสิ่งประดิษฐ์เยาวชนนานาชาติ) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย


 

 
 เครื่องปอกเปลือกไข่ต้ม สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตรีวิทยา
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ IEYI 2013
(ผลงานสิ่งประดิษฐ์เยาวชนนานาชาติ) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย


ผลการประกวด ได้รางวัลระดับเหรียญทอง

1. เด็กหญิงวิภาวี              วาณิชยชาติ      ม.3.10

2. เด็กหญิงปัจฉิมา            ชัยชนะดารา     ม.3.10

3. เด็กหญิงญาณิศา           เพ็ญโรจน์        ม.3.10

4. เด็กหญิงปวีณา             นัทธีศรี           ม.3.10

5. เด็กหญิงณัฐวิภา            หนูคำ            ม.3.10

6. เด็กหญิงอริสรา             ชาญพิชัย        ม.3.10


นางสาวรัตนวดี โมรากุล ที่ปรึกษา/ควบคุมทีม