[20 พ.ค. 56] 3 สาวสตรีวิทยา (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์) ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4

 

3 สาวสตรีวิทยา (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์) ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 ได้แก่
      1. นางสาวณฐิกา เดชาเกรียงศักดิ์ ม.6.7
      2. นางสาวญาดา ผลึกมณฑล ม.6.7
      3. นางสาวจิดาภา จุมพลเสถียร ม.6.7


สพม.1 มีผู้มีสิทธิรับทุนโครงการฯ ทั้งหมด 15 ราย ทุนประเภท 1 จำนวน 4 ราย 1.เขตพระนคร นางสาวณฐิกา เดชาเกรียงศักดิ์ 2.เขตปทุมวัน นางสาวพรพรรณ รุจิวาณิชย์ 3.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย นางสาวภคพร จินตบัญญัติ 4.เขตธนบุรี นางสาวภัคจิรา ทองเพ็ชร

ทุนประเภท 2 จำนวน 11 ราย 1.เขตดุสิต นางสาวอุนนดา บัวบุตร 2.เขตสัมพันธ์วงศ์ นางสาวญาดา ผลึกมณฑล 3.เขตพญาไท นายธีรภัทร เมืองพูล 4.เขตตลิ่งชัน นางสาวศุภสุดา วงศ์ดามา 5.เขตภาษีเจริญ นายชวิน พินเกาะ 6.เขตราษฎร์บูรณะ นางสาวสโรชา เหล่าแพทยกิจ 7.เขตบางพลัด นางสาวจุฬานุช โรจน์ประสิทธิ์พร 8.เขตบางซื่อ นางสาวฉัตรบงกช โชคอวยชัย 9.เขตจอมทอง นายวรัญญู พุ่มเสนาะ 10.เขตราชเทวี นางสาวญาณิศา วัณณสุโภประสิทธิ์ 11.เขตทวีวัฒนา นางสาวนาถธิชา เจียมจิรอานนท์

และเขตสาธร นางสาวจิดาภา จุมพลเสถียร