[1 พ.ค. 55] จิตอาสา สตรีวิทยา 55

 

 

จิตอาสา
ความหมายของจิตอาสา
คือการเลือกทำสิ่งต่างๆ ซึ่งเห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรทำ

และเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนและไม่ใช่งานประจำ

 องค์ประกอบของจิตอาสา
1.การให้
2. การใส่ใจ
3. การแบ่งปัน

ประโยชน์ของจิตอาสา
    คือการได้ช่วยเหลือผู่อื่นและตัวเอง

ประโยชน์ต่อตนเอง
1. หน้าตาอิ่มเอิบ แจ่มใส เต็มไปด้วยความสุข
2. ลดความเหงา ซึมเศร้า และไร้ค่า
3. เข้าใจโลกและอดทนต่อเรื่องต่างๆ มากขึ้น
4. เกิดประสบการณ์เชิงบวก
5. มีความสำพันธ์เชื่อมโยงกับผู้อื่นมากขึ้น
6. ทำให้เกิดความสงบและความผ่อนคลาย
7. ก่อให้เกิดเคลือข่ายและมีการสนับสุนทางสังคมขึ้นมา
8. เกิดสัมพันธภาพระหว่างบุคคลมากขึ้น
9. ทำให้เข้าใจตนเองมากขึ้น
10. เพิ่มความเชื่อมั่น และความเคารพในตนเอง
11. สุขภาพกายและสุขภาพจิตดีขึ้น
12. เพิ่มโอกาสในหน้าที่การงาน

      รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา นางสุวินิต  อุบลเลิศ

สรุปรวบรวมจากการฟังบรรยายของ  รศ.ศุภรัตน์  รัตนมนุษย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อ 14 กรกฎาคม 2553

 

คณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์
 

 


นายโกเมน ปาปะโถ

 

นายนิติ  คันธวิวรณ์

 

นางสาวรัตนวดี  โมรากุล

 

นางสาวตรีชฎา  ภัทรประเสริฐ

 

นายสุปัญญา  ยังศิริ

 

นายภรัณยู วุฒินันท์

 

นายขวัญชัย  สินปรุ

Download เอกสาร