[24 มิ.ย.56] เกณฑ์รับนักเรียนติวเพื่อเตรียมตัวสอบ IJSO ครั้งที่ 11 ที่สอบไม่ผ่านรอบแรก

เกณฑ์รับนักเรียนที่สอบคัดเลือกเพื่อติว IJSO รอบแรกไม่ผ่าน แล้วมีความประสงค์ที่จะเข้ารับการติว IJSO โดยพิจารณาจากเกณฑ์ต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนที่สอบผ่าน IJSO ครั้งที่ 10 ตั้งแต่รอบแรกเป็นต้นไป
2. ได้รับรางวัลในการแข่งขันระดับประเทศเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2555
3. ได้รับรางวัลเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ในระดับประเทศ ในปีการศึกษา 2555
โดยทั้งนี้ให้นักเรียนยื่นสำเนาเอกสารหลักฐานต่างๆได้ที่ คุณครูกัลยา ปรารมย์ ตั้งแต่วันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2556 และจะประกาศผลในวันที่ 28 มิถุนายน 2556