[20 ส.ค. 56] เด็กสตรีวิทยาเจ๋ง คว้ารางวัลกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง

******
กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2556

ผลการแข่งขัน science show ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ (รางวัลที่ 1) เงินรางวัล 3,000 บาท 
ได้เป็นตัวแทนตัวแทนศูนย์ภาคกลางไปแข่งขันระดับประเทศ
1. เด็กหญิงบุษยพัชร์ แสนล้ำ ม. 3.10
2. เด็กหญิงวิจิตรา วงศ์อิสริยาภรณ์ ม. 3.10
3. เด็กหญิงอัญชิษฐา เชี่ยวซูกุล ม. 3.10**********

ผลการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (รางวัลที่ 2) เงินรางวัล 2,000 บาท
1. เด็กหญิงภริษฐา รัตนประเสริฐ ม. 3.5
2. เด็กหญิงณัฏฐนิช มาโนชญังกูร ม. 3.4*********

ผลการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (รางวัลที่ 3) เงินรางวัล 1,500 บาท
1. เด็กหญิงบุณยาพร   สุวัฒนพันธุ์กุล ม. 3.4
2. เด็กหญิงธนพร  กุลเกียรติชัย ม. 3.5
ควบคุมทีมโดย
นางสาวรัตนวดี โมรากุล
นางสาวเยาวรี หน่อนาคำ
นางทิพยรัตน์ เหลี่ยมแก้ว