[9 ก.ย. 56] นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทย์ คว้า 3 ทอง 1 เงิน การนำเสนอโครงงานวิทย์ ภาคกลางตอนบน

     การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ภาคกลางตอนบน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3-4 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จ.นนทบุรี
     นักเรียน ชั้น ม.6.7 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีวิทยา ได้นำโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมนำเสนอแบบบรรยาย
จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้

สาขาฟิสิกส์ เรื่อง "อุปกรณ์วิเคราะห์สเปกตรัมจากภาพถ่าย"
โดย น.ส.นิดา คำพรรณ์ และ น.ส. พัณณิตา โชติค้ำวงศ์
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

สาขาเคมี เรื่อง "การตรวจหาสารก่อมะเร็งกลุ่มโพลีไซคลิกอะโรแมติกไฮโดรคาร์บอน ในน้ำมันปาล์มที่ผ่านการทอดนักเก็ตและเฟรนช์ไราย"
โดย น.ส.เบญจพร หวังวิบูลย์ชัย และน.ส.อรกานต์ สินเสรีกุล
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

สาขาชีววิทยา เรื่อง "การใช้เทคนิค AFLP เพิ่มปริมาณ DNA เพื่อทำ DNA fingerprint วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของทุเรียนก้านยาว นนทบุรี กับทุเรียนก้านยาวจากแหล่งปลูกอื่นในประเทศไทย"
โดย น.ส.ปัณฑิตา  ชิตเพชร และน.ส.พลอยพรรณ วัฒนาศรมศิริ
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

สาขมคอมพิวเตอร์ เรื่อง "อุปกรณ์อ่านฉลากยาโดยใช้เทคโนโลยี RFID"
โดย น.ส.ธนสุข จิระจันทร์ และ น.ส.ธันยพร เดชเร
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

นอกจากนี้ นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษอีก จำนวน 22 คน ได้นำเสนอโครงงานแบบโปสเตอร์จำนวน 10 เรื่อง ในงานดังกล่าวด้วย