[20 พ.ย. 56] การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่6 ปีการศึกษา2556

มูลนิธิร่มฉัตร จัดการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา2556


 ในวันที่23-24พฤศจิกายน 2556  ณ โรงเรียนสตรีวิทยา  ตามกำหนดการที่กำหนดไว้เช่นเดิม

 

เนื่องจากโรงเรียนไม่มีสถานที่ จอดรถ

 

ขอให้ท่านใช้รถโดยสารประจำทาง หรือรถแท๊กซี่ และเผื่อเวลาสำหรับการเดินทาง