[5 ธ.ค. 56] ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา เรื่องเปิดโรงเรียนตามปกติ 6 ธ.ค. 2556

ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา เรื่อง  เปิดเรียนตามปกติ


ในวันศุกร์ที่
๖ ธ.ค.
๒๕๕๖
และเลิกเรียนเวลา ๑๕.๑๐ น.