[9 ธ.ค. 56] งานกิจกรรมนักเรียนกำหนดค่ายเนตรนารี ยุวกาชาด ม.1-3

  • งานกิจกรรมนักเรียน
    - กำหนดค่ายเนตรนารี ยุวกาชาด ม.1 ปีการศึกษา 2556
      วันที่ 14-15 มกราคม พ.ศ. 2557
      ณ ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ


    - กำหนดค่ายเนตรนารี ยุวกาชาด ม.2 และ ม.3 ปีการศึกษา 2556
      วันที่ 22-24 มกราคม พ.ศ. 2557
      ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา จังหวัดสระบุรี