[10 ธ.ค. 56] ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา เรื่องเปิดโรงเรียนตามปกติ 11 ธ.ค. 2556

ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา เรื่อง  เปิดเรียนตามปกติ


ในวันพุธที่
๑๑ ธ.ค.
๒๕๕๖
และใช้ตารางเรียนชดเชย


 เริ่มเรียนคาบที่ 1 เวลา 08.00 น. เลิกเรียนคาบสุดท้ายเวลา 14.50 น