[8 ม.ค. 57] ประกาศเลื่อนงานสัปดาห์วิชาการ

ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา

 

เนื่องจากเหตุการณ์บริเวรรอบโรงเรียนยังไม่เป็นปกติ

 

ทางโรงเรียนสตรีวิทยาจึงขอประกาศเลื่อนการจัดงานนิทรรศการวิชาการ

 

เดิม 20-21 ม.ค.57 เป็น ส.ค. 57