[12 ม.ค. 57] เด็กสตรีวิทย์สุดเจ๋ง คว้าตั๋วไปประกวดโครงงานระดับประเทศ

 

ผลการคัดเลือกโครงการเยาวชนด้านพลังงานรอบแรก ระดับภาค
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และขยายเครือข่ายการสื่อสารด้านพลังงานในกลุ่มเยาวชนและครูปีที่ 4 ในหัวข้อ “นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว 2556 (Energy Innovation for Green Globe 2013)

 

 

“เตาปิ้งประหยัดพลังงาน”
จากทีมยอดนารีสตรีวิทยา โรงเรียนสตรีวิทยา ได้อันดับที่ 2 และผ่านเข้าไปสุ่ระดับประเทศ

ผู้ทำโครงการ
นางสาวศรสวรรค์ ศรีรัตนาพร  ม.5.7
นางสาวณัฏฐธิดา จันทศรีสวัสดิ์  ม.5.7
นางสาวปัทมพร กิตติบัญชากุล  ม.5.7

ที่ปรึกษา
นายชูเกียรติ  ชัยชนะดารา
นางสาวรัตนวดี โมรากุล