[17 ก.พ. 57] ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2557

ประกาศรับสมัคร

1. ประกาศรับสมัครนักเรียนม. 1 โครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และสอวน. (คลิกดูรายละเอียด)

2. โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)(คลิกดูรายละเอียด)

3.  ประกาศรับสมัครนักเรียนม. 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และสอวน. ประเภทสอบคัดเลือก (คลิกดูรายละเอียด)

4.  ประกาศรับสมัครนักเรียนม. 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และสอวน. ประเภทโควตานักเรียนที่มีผลงานทางวิทยาศาสตร์ (คลิกดูรายละเอียด)

 

Download ใบสมัคร ม.4 ประเภทโควตานักเรียนที่มีผลงานทางวิทยาศาสตร์ได้ที่ คลิก
แล้วนำมาสมัครในวันที่ 20-24 ก.พ. 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงเรียนสตรีวิทยา (ไม่ต้องกรอกแจ้งความจำนง)

 

แจ้งความจำนงสมัครสอบ

1. ดูขั้นตอน และคู่มือการแจ้งความจำนงสมัครสอบ (คลิกดูรายละเอียด) 

2. แจ้งความจำนงสมัครสอบ ม.1 และ ม.4  ห้องเรียนพิเศษ (คลิก)

3. กรอกระดับผลการเรียน

    3.1  สำหรับ ม.1 Gifted, สสวท.&สอวน. คลิก

    3.2  สำหรับ ม.1 EP คลิก

    3.3  สำหรับ ม.4 คลิก

 Facebook พูดคุยการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557

Facebook โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และสอวน.