[18 ก.พ. 57] แจ้งเวลาเลิกเรียน

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557

 

ร่นคาบเรียนคาบละ 40 นาที

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5

 

เริ่มเรียนคาบแรกเวลา 08.15 น. คาบสุดท้าย(คาบ8) สิ้นสุดเวลา 13.35 น.

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เลิกตามเวลาตารางสอบ