[19 ก.พ. 57] พฤหัสบดีที่ 20 ก.พ. 57 เปิดเรียนตามปกติ

ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา


วันพฤหัสบดีที่ ๒๐
ก.พ.
๒๕๕๗ เปิดเรียนตามปกติ